Privacyverklaring

De Franeker Watersportvereniging (FWV) neemt de privacy van haar leden heel serieus. De FWV legt gegevens van u vast en gebruikt deze gegevens voor de ledenadministratie, de financiële administratie, de administratie van open ligplaatsen en schiphuizen, de registratie van belangstellenden/gegadigden voor een open ligplaats of schiphuis en het versturen van het clubblad en nieuwsbrieven en planning van de vrijwillige havenmeesters.

Persoonsgegevens
De FWV vraagt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u een ligplaats in de haven wilt, vragen wij of u een bootverzekering heeft. Gevraagde informatie is alleen beschikbaar voor de bestuursleden van de FWV, de havencommissie, de activiteitencommissie en redactie van ’t Spuigat. De gegevens worden uitsluitend in het kader van de activiteiten van onze vereniging gebruikt en worden niet langer bewaard dan nodig of wettelijk is toegestaan.
 
Vrijgeven informatie
Bij het beschermen van uw gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. De FWV zal uw gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage aanbieden. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken.
 
De FWV zal gegevens vrijgeven
  • als zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of
  • in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de relatie daarmee niet onevenredig wordt geschaad.
  • als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en de FWV op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.
Wijzigen persoonsgegevens
Als lid van de FWV bent u zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door u zijn opgegeven. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid of u gegevens wilt wijzigen of opvragen, neem dan contact met ons op. 

 Faciliteiten

Geschiedenis

Vuilwatertank

Gratis Fietsen
Copyright 2024 Watersport Vereniging Franeker   |   Frisia 11   |   Privacyverklaring   |   Ledenlogin   |       WMMEDiA